Winkelwagen€ 0,00

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van Hunting Demasure
1 Algemeen
1.1 Koop- en gelijksoortige overeenkomsten, waarbij Hunting Demasure als leverancier en/of presterende optreedt, worden door ons uitsluitend in overeenstemming van de volgende levering- en betalingsvoorwaarden gesloten.

1.2 Van de levering- en betalingsvoorwaardenvoorwaarden van Hunting Demasure afwijkende of aanvullende overeenkomsten alsmede bijkomende afspraken zijn slechts geldig, als ze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

1.3 Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Oudenaarde bevoegd.

2 Offertes
2.1 Offertes zijn altijd vrijblijvend. Beschrijvingen en/of afbeeldingen van het voorwerp van de levering in offertes, folders of andere (digitale) informaties, en/of reclamedocumenten houden geen garanties in met betrekking tot de eigenschappen ervan.

2.2 De acceptatie van orders gebeurt steeds in de door de verzending van de goederen bestaande omvang, waarbij wij overeenkomstig de correctie en tijdige eigen bevoorrading tot deellevering gerechtigd zijn. Door ons schriftelijk of elektronisch toegezonden orderkopieën en beantwoordingen van EDI-orders gelden niet als orderbevestiging in juridische zin

3 Prijzen
3.1 De prijsberekening gebeurt op basis van de prijzen die gelden op de dag van onze offerte of, als er geen offerte wordt gemaakt, op de dag van de bestelling, tenzij hierover schriftelijk anders werd overeengekomen. Prijswijzigingen van toeleveranciers, veranderingen van deviezenkoersen, invoerrechten, belastingen en andere heffingen alsmede verandering van verzekeringspremies, vrachttarieven of andere transportkosten die onze inkoopkosten verhogen, zijn ten laste van de koper, voorzover deze na de dag van de bestelling optreden.

3.2 De vermelde prijzen gelden af centraal magazijn, voor zover hierover niet anders is overeengekomen.

4 Betalingsvoorwaarden
4.1 Onze rekeningen zijn binnen de schriftelijk overeengekomen termijn of, indien geen dergelijke termijn werd overeengekomen, onmiddellijk betaalbaar en dienen helemaal netto, vrij van port en kosten betaald te worden.

4.2 Betalingen gelden als uitgevoerd op de dag waarop wij over het bedrag kunnen beschikken; ze worden altijd afgetrokken van de oudste openstaande schuld. Voor vooruitbetalingen en betalingen a conto wordt geen rente betaald.

4.3 Wissels en cheques worden slechts na voorafgaand akkoord en ook dan slechts als betaling en onder het gebruikelijke voorbehoud aanvaard. Crediteringen voor wissels en cheques gelden slechts voorlopig en behoudens honorering resp. inning. Disconto- en inningskosten draagt de koper. Tijdige inning of tijdig protest wordt niet gegarandeerd.

4.4. In geval van achterstalligheid in de betalingen is de koper verplicht om vanaf het begin van de achterstalligheid rente wegens te late betaling ten bedrage van jaarlijks 5 procent boven de basisrentevoet te betalen. Wij behouden ons het recht voor om voor de door de achterstalligheid geleden schade ook andere vergoedingen te claimen. Verder hebben wij het recht om leveringen ook uit andere orders – in redelijke mate en omvang – tegen te houden en zonder aankondiging alleen nog tegen vooruitbetaling of onder rembours uit te voeren.

4.5 Betalingen van onze contractpartner bevrijden deze uitsluitend als ze rechtstreeks aan ons of aan een schriftelijk door ons genoemde bank- of financiële instelling gebeuren. Onze handelsagenten en/of handelsreizigers zijn niet bevoegd om betalingen in ontvangst te nemen.

4.6 De koper kan onze vorderingen slechts met tegenvorderingen verrekenen, als die onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

4.7 In geval deze levering- en betalingsvoorwaarden niet worden gerespecteerd, de economische positie van de koper aanmerkelijk verslechtert, hij zijn betalingen staakt, hij een te zware schuldenlast draagt, surseance van betaling of een faillissementsprocedure met betrekking tot zijn vermogen is aangevraagd of in het geval van een onmogelijke honorering of inning van wissels en/of cheques worden al onze vorderingen onmiddellijk betaalbaar. In deze gevallen hebben wij naar onze keuze recht om vooruitbetalingen en/of zekerheden te eisen of ons, als de koper na aanmaning de nakoming van de overeenkomst of het stellen van zekerheden definitief weigert uit de overeenkomst terug te trekken of een schadevergoeding wegens niet-nakoming te claimen.

5 Levering
5.1 Levertijden zijn alleen bindend, als ze expliciet en schriftelijk door ons zijn bevestigd. Gegevens met betrekking tot de levertijd in voorgedrukte orderformulieren, orderuitdraaien en orderkopieën zijn altijd vrijblijvend.

5.2 De levertijd is aangehouden, als het voorwerp van de levering binnen de levertijd verzonden of afgehaald is of, indien de verzending of afhaling wordt vertraagd om redenen die ons niet kunnen worden toegeschreven, als de mededeling dat het voorwerp verzendklaar is binnen de overeengekomen levertijd gebeurt. De levertijd geldt met de mededeling dat de goederen verzendklaar zijn als aangehouden, als de verzending buiten onze schuld onmogelijk is. De overeengekomen levertijd wordt verlengd – ongeacht ons recht uit de achterstalligheid van de koper – voor de duur dat de koper met zijn verplichtingen uit deze of een andere overeenkomst achterligt.

5.3 Een schriftelijk overeengekomen levertijd wordt in redelijke mate verlengd, als de niet-nakoming ervan na de afsluiting van de overeenkomst berust op overmacht, mobilisatie, oorlog, oproer, staking uitsluiting, inbeslagneming, embargo of het optreden van andere niet te voorziene en niet met redelijke middelen uit de weg te ruimen hindernissen die buiten onze verantwoordelijkheid liggen. Hetzelfde geldt als dergelijke omstandigheden zich bij onze onder- of toeleveranciers voordoen. Wordt de levering bij het buiten onze schuld uitblijven van de eigen bevoorrading, tengevolge van overmacht of moeilijkheden waar wij geen schuld aan hebben geheel of gedeeltelijk onmogelijk, dan hebben wij het recht om ons uit de overeenkomst terug te trekken. In dit geval heeft de koper geen recht op een schadevergoeding of nalevering.

5.4 Wordt de verzending of bestelling van de goederen door de koper vertraagd, dan hebben wij het recht om de koper de daardoor ontstane extra kosten in rekening te brengen.

6 Verzending, verpakking
6.1 De keuze van verzendwijze staat ons vrij. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met speciale wensen van koper. De koper draagt ook de daardoor ontstane extra kosten (zie punt 3.2).

6.2 De goederen worden in een voor de voor de verzending of het transport geschikte verpakking afgeleverd. Worden extra verpakkings- en/of transportmiddelen gewenst, dan draagt de koper ook de extra kosten hiervan.

7 Risico-overdracht
7.1 Voor alle leveringen, inclusief eventuele retourzendingen, draagt de koper het risico, ook als een vrachtvrije, fob- of cif- levering overeengekomen is. Het risico gaat op de koper over, zodra de zending ons centraal magazijn verlaat. Bij verkoop af magazijn is de plaats waar ons centraal magazijn zich bevindt, in alle andere gevallen Diepenheim de opslagplaats. Een verzekering wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten afgesloten.

7.2 Wordt de verzending op vraag van de koper of door omstandigheden die de koper toe te schrijven zijn, vertraagd, dan gaat het risico voor de duur van de vertraging op de koper over vanaf de dag dat de goederen verzendklaar zijn of medegedeeld wordt dat dit het geval is.

8 Verkoop/Internet
8.1 Een doorverkoop of verkoop van de door Hunting Demasure geleverde goederen via het Internet is in principe uitgesloten en behoeft per geval van de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hunting Demasure.

9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 De goederen blijven ons eigendom tot alle tegenwoordige en toekomstige vorderingen die ons uit de handelsbetrekking tegenover de koper toekomen, zijn voldaan (goederen onder eigendomsvoorbehoud). Onze vorderingen vervallen niet door opname in het saldo van een rekening-courant en de erkenning ervan. De koper moet de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen conform de voorschriften bewaren en op eigen kosten voldoende verzekeren. Alle vorderingen van de koper op de verzekeraar staat de koper reeds bij dezen reeds aan ons af, voorzover ze onze onder eigendomsvoorbehoud staande goederen betreffen. Wij zijn gerechtigd om deze afstand van rechten bekend te maken, als de voorwaarden onder punt 4.7 vervuld zijn.

9.2 De koper heeft uitsluitend in het kader van de normale gang van zaken, hetzij tegen contante betaling of met overeenkomst van een eigendomsvoorbehoud, het recht om de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen door te verkopen. Het is de koper verboden de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen tot zekerheid over te dragen, te verpanden of erover te beschikken op een andere manier die het waarborgend doel van het eigendomsvoorbehoud zou verijdelen of bemoeilijken. Wordt bij de koper door derden beslag gelegd op de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen, dan moet hij deze derden op ons eigendomsvoorbehoud wijzen en deze onmiddellijk onder toevoeging van het pandbeslagprotocol en van een plechtige verklaring die de identiteit van de in beslag genomen goederen met de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen bekrachtigd, schriftelijk op de hoogte stellen.

9.3 Bij een doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen staat de koper nu al de vorderingen die hem uit de doorverkoop tegenover zijn klant toekomen ten bedrage van de waarde van het desbetreffend verkochte en onder eigendomsvoorbehoud staande goed zekerheidshalve aan ons af, tot al onze vorderingen uit de handelsbetrekkingen met de koper zijn voldaan. Worden de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen samen met goederen van andere leveranciers onder opstelling van een totaalrekening doorverkocht, dan staat de koper dat deel van de gevorderde totaalprijs aan ons af, dat in de totaalrekening betrekking heeft op de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen; voor de nevenrechten (eigendomsvoorbehoud, zekerheidseigendom, wissels e.a.) geldt aangepast hetzelfde. De koper heeft het recht als trustee en voor onze rekening de aan ons afgestane vorderingen uit de doorverkoop te innen en nevenrechten uit te oefenen. De incassomachtiging en de bevoegdheid tot het uitoefenen van nevenrechten door de koper kunnen, als daar gewichtige redenen toe bestaan, met name bij een wezenlijke verslechtering van de financiële positie, worden herroepen. De bovengenoemde bevoegdheden, in het bijzonder de incassomachtiging van de koper, vervallen zonder herroeping als hij zijn betalingsverplichtingen tegenover ons niet nakomt, als een buitengerechtelijke of gerechtelijke surseance van betaling en/of faillissementsprocedure tegen hem wordt geopend of als de opening van een faillissementsprocedure bij gebrek aan boedel wordt geweigerd. De koper is niet bevoegd om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming op een andere manier over de afgestane vorderingen te beschikken, bijv. door afstand aan derden (met name aan financiële instellingen).

9.4 Raakt de koper tegenover ons achter met de betalingen, honoreert of int hij betaalbare wissels of cheques niet, bestaat staking van betaling of een te zware schuldenlast of wordt met betrekking tot zijn vermogen een gerechtelijke of buitengerechtelijke surseance van betaling of faillissementsprocedure ingeleid, of wordt de inleiding van een faillissementsprocedure bij gebrek aan boedel geweigerd, dan wordt de gehele resterende schuld betaalbaar, ook voorzover er nog later betaalbare wissels lopen. In dit geval moet de koper op ons verzoek ons een overzicht van alle nog bij hem aanwezige onder eigendomsvoorbehoud staande goederen alsmede een lijst van de aan ons afgestane vorderingen met naam, adres van de schuldenaren bedrage van de vordering bezorgen. Zijn de voorwaarden van de vorige alinea vervuld, dan moet de koper op ons verzoek zijn schuldenaars op de hoogte stellen van zijn afstand van de vorderingen aan ons. Het is ons tevens toegestaan zijn schuldenaars hier zelf van op de hoogte te stellen. Bovendien zijn wij gerechtigd de onder ons eigendomsvoorbehoud staande goederen voor gebruik en delging van de resterende schuld terug te halen. De koper is verplicht om ons het eigendom van de goederen te geven en ons of onze gemachtigde tijdens de kantooruren toegang tot de bedrijfsruimten te verlenen. De vraag tot teruggave of de inbeslagneming van de goederen betekent geen terugtrekking uit de overeenkomst.

9.5 Op verzoek van de koper zijn wij verplicht om de ons toekomende zekerheden naar zijn keuze of in die mate vrij te geven, als de waarde ervan onze vorderingen op de koper uit de lopende handelsbetrekking in totaal met meer dan 20% overstijgt. De koper dient ons onmiddellijk per fax en aanvullend ook per brief in kennis te stellen van de toegang van derden tot de goederen, met name van pandbeslag op de onder ons eigendomsvoorbehoud staande goederen of op de afgestane vorderingen. Zijn mededeling moet alle informaties bevatten die wij nodig hebben om onze eigendom of de rechten uit de afgestane vorderingen te doen gelden. Alle documenten, eventueel beschikbare pandbeslagprotocollen, voorlopige betaalverboden, beschikking tot panding en overmaking en dergelijke, in het geval van pandbeslag van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen, moeten worden bijgevoegd. Alle kosten van de maatregelen ter oplossing van zulke toegangen, met name de kosten van interventieprocessen, zijn ten laste van de koper, voorzover ze niet door de tegenpartij worden ingevorderd.

10 Reclamaties, klachten
10.1 Reclamaties en/of klachten met betrekking tot de geleverde goederen moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen op de plaats van bestemming/aflevering, schriftelijk en gespecificeerd door de koper aan ons worden gemeld. Bij latere reclamaties/klachten zijn claims wegens gebreken uitgesloten. De plicht tot het voorgeschreven onderzoeken van de goederen blijft onaangetast; de kosten die zijn ontstaan door het onderzoeken van de goederen zijn – ook in geval van gebrekkige goederen – ten laste van de koper.

10.2 Voor gebreken van de levering zijn wij als volgt aansprakelijk: De verjaringstermijn richt zich naar de wettelijke bepalingen in de op het ogenblijk geldende versie. Tijdens de verjaringstermijn worden onderdelen die ten gevolge van een bewezen, voor de risico-overdracht opgetreden omstandigheid onbruikbaar zijn geworden of aanzienlijk in kwaliteit beschadigd zijn, gratis door ons naar keuze vervangen of gerepareerd. Als dergelijke omstandigheden gelden met name foutieve en/of slechte materialen of afwerkingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de geschiktheid van de goederen voor een bepaald gebruiksdoel. Is een klacht slechts voor een deel van een totale levering gegrond, dan heeft onze garantie alleen betrekking op het gebrekkige deel. Is een klacht gegrond, dan heeft onze garantie in elk geval alleen betrekking op de gebrekkige goederen die ongebruikt gebleven zijn. De garantie houdt naar onze keuze reparatie, vervangende levering of vergoeding van de waardevermindering in.

10.3 De koper dient zich te houden aan zijn contractuele verplichtingen , met name ook aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Betalingen kan de koper omwille van een duidelijk gebrek alleen achterhouden, als dienaangaande tijdig en zoals voorgeschreven (zie punt 10.1) een klacht werd ingediend. In een dergelijk geval moet de achtergehouden betaling in een redelijke verhouding tot de omvang van het opgetreden gebrek staan.

10.4 Om claims wegens gebreken te voldoen moet de koper ons de noodzakelijke tijd geven en gelegenheid geven. Weigert hij dit, dan zijn wij ontheven van onze garantieplicht en aansprakelijkheid voor gebreken.

10.5 Indien wij een ons gestelde, redelijke uiterste termijn laten verlopen zonder het gebrek op te lossen, als wij een reparatie weigeren of als een reparatie onmogelijk is, kan de koper zich terugtrekken uit de overeenkomst die de gebrekkige goederen betreft of kan hij een korting eisen. Het recht tot terugtrekking uit de overeenkomst bestaat alleen als het gebrek ook na twee reparaties of vervangende leveringen niet kon worden opgelost.

10.6 Bij door de koper of derden uitgevoerde onvakkundige veranderingen aan de goederen wordt elke garantie en aansprakelijkheid uitgesloten, tenzij de koper aantoont dat het gebrek niet aan deze ingreep te wijten is.

10.7 De aansprakelijkheid voor gebreken geldt niet voor natuurlijke slijtage, evenmin voor beschadigingen die na de risico- overgang zijn ontstaan ten gevolge van een foutieve of nalatige behandeling, overdreven belasting of andere invloeden die volgens de overeenkomst niet vooropgesteld zijn.

10.8 Andere rechten van de koper tegenover ons of onze plaatsvervangers en subleveranciers zijn uitgesloten. Met name het recht op vergoeding van schade die niet aan het voorwerp van de levering zelf is ontstaan. Dit geldt niet voorzover wij in geval van opzet, grove nalatigheid of bij het ontbreken van een door ons gegarandeerde eigenschap aan de zaak dwingend aansprakelijk worden gesteld.

10.9 Wij hebben ook het recht om de vorderingen van de koper te verrekenen of het recht van terughouding, als onze vorderingen nog niet betaalbaar zijn en de koper zich met de verrekening of terughouding niet akkoord heeft verklaard.

11 Aansprakelijkheid
11.1 Voorzover in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn claims tegenover ons wegens schade van welke aard dan ook, zonder rekening te houden met de rechtsnatuur van de geldend gemaakte claim, in het bijzonder wegens laattijdigheid, ander plichtsverzuim of ongeoorloofde handeling, uitgesloten, voorzover deze door eenvoudige nalatigheid is veroorzaakt.

12 Rechten
12.1 Rechten uit deze contractrelatie en alle rechten uit het verlies of beschadiging van onder eigendomsvoorbehoud staande goederen tegenover de veroorzaker van de schade of diens verzekeraar kunnen alleen met onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden worden afgestaan.

13 Plaats van handeling
13.1 De plaats van handeling voor leveringen, betaling en garantie is ons hoofdkantoor in Avelgem - België

14 Bevoegde rechtbank
Voor alle huidige en toekomstige geschillen – ook voor klachten met betrekking tot cheques en andere documenten – wordt voor in het handelsregister ingeschreven zakenpartners, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke lichamen de bevoegde rechtbank voor het hoofdkantoor van Hunting Demasure te Avelgem overeengekomen. Dat geldt tevens voor het geval de woonplaats of gewone verblijfplaats van de koper niet bekend is, in het buitenland ligt of naar daar wordt verplaatst.

15 Geldigheid van de levering- en betalingsvoorwaarden
15.1 Mochten afzonderlijke bepalingen van de levering- en betalingsvoorwaarden van Hunting Demasure ongeldig zijn, dan wordt de geldigheid van de overige regelingen en van de overeenkomst zelf daardoor niet aangetast. De ongeldige bepaling dient zo te worden uitgelegd of indien nodig veranderd, dat ze het beoogde doel op toegestane wijze het dichtst benaderd.